دستگیره درب چوبی فارغ از استفاده آن به عنوان یک عامل مکانیکی باز شوندگی در بیشتر اوقات نماینده سلیقه و فکر و یا ایده کلی ساختمان می باشد ، رنگ آن ، مدل و میزان کیفیت دستگیره تاثیر مستقیمی روی درب چوبی که بر روی آن نصب می گردد دارد. درب بدون دستگیره و یا درب با دستگیره ی نامناسب ظاهر ناخوشایندی دارد و لیکن وقتی یک درب چوبی خوب با یک دستگیره مناسب تلفیق شود ظاهر فوق العاده ای خواهد داشت. بدیهی است المان های دیگر موجود در ساختمان نیز در تعیین نوع دستگیره تاثیر دارد و لی بهتر است دستگیره درب های چوبی ، کمد ها و کابینت ها از خط فکری مشخص پیروی نمایند.