شرکت درسا در جهت همراهی و همکاری در زمینه ی حفاظت محیط زیست در مسیر تولید خود از رنگ هایی برای درب چوبی استفاده می کند که این رنگ ها در طیف محصولات دوستدار محیط زیست بوده و بر پایه ی روغن های طبیعی درست می شوند. این رنگ ها در کشور آلمان ساخته شده و برای ساخت اسباب بازی های مناسب کودکان توصیه می شوند. در ساخت این رنگ ها از رنگ های خوراکی استفاده می شود و درب های چوبی ساخته شده در شرکت درسا بواسطه استفاده از این رنگ ها کاملا این جنبه (دوستدار محیط زیستبودن) را دارا می باشند.