دامنه ی تنوع رنگ و روش های رنگ آمیزی در درب چوبی متنوع می باشد. از گذشته تا اکنون افراد زیادی با مواد متفاوتی نقش های مختلفی در این زمینه آفریده اند ولی بدیهی است نگاه صاحب کالا ، تولید کننده کالا و ماندگاری رنگ عوامل تعیین کننده در این ماجرا هستند. تولید کننده از زاویه فنی و اجرایی به موضوع می نگریسته و خریدار درب چوبی نیز علاوه بر آن سلیقه خویش را اعمال می نموده است و همچنان که رنگ ها ، روغن ها ، جلاها و مواد مختلفی در جهان تولید می شوند تا بین این دو خواسته توازن بیشتری بوجود آورند.