رنگ درب ها و بدنه ی یونیت کمد دیواری وابسته به سلیقه ی خریدار و فاکتورهای طراحی بوده و تنوع زیادی دارند. تناسب رنگ این دو قسمت با هم و همچنین فضای اطراف و المان های دیگر موجود در ساختمان در زیباتر شدن کمد دیواری نقش اساسی را دارد. بدیهی است تاثیر رنگ درب های کمد دیواری در فضای خانه از تاثیر رنگ بدنه ی داخل بسیار بیشتر می باشد.