در فضای کمد چوبی لازم است سلیقه خریدار از جهت ظاهری و فنی اعمال شود. جهت نیل به این هدف تیم طراحی شرکت بعد از جلسات اولیه با خریداران محترم و اندازه گیری های اولیه کار طراحی کمد چوبی را شروع کرده و پس از اتمام نتایج مربوطه را در اختیار خریدار قرار می دهند پس از بررسی و تجزیه و تحلیل از طرف خریداران و رویت نقشه های کمد به صورت طرح های منظم و منسجم و اعمال نظر ، طرح ها در چندین مرحله اصلاح شده و نتیجه نهایی بعد از تایید خریداران برای تولید ارسال می گردد.

طراحی کمدهای چوبی

بدیهی مسئولیت عدم تطابق کمد چوبی اجرا شده با طرح های تایید شده نهایی به عهده شرکت درسا می باشد.