برای رسیدن به یک ایده ی مشترک فضاهای مربوط به کمد دیواری که توسط خریدار مشخص می شوند توسط تیم طراحی شرکت درسا اندازه گیری شده و مطابق یک استاندارد کلی و لحاظ کردن سلیقه مشتری به صورت دو بعدی طراحی می شوند. در این نقشه ها نمای بسته ، نمای باز و نمای از بالا فضای هر کمد کاملا مشخص بوده و خریدار به راحتی می تواند فضا را تصور نموده و هر گونه تغییرات مورد نیاز را اعمال نماید. طرح ها بعد از انجام تغییرات و تایید نهایی آماده اجرا می شوند.