بیشتر سازندگان ساختمان در هنگام طراحی و ساخت آپارتمان ها به فضای کمد دیواری نگاه ویژه ای نداشته و اکثرا قسمت هایی از اتاق ها و واحد که فضای مرده به حساب می آید جهت ساخت کمد اختصاص می دهند. در حالیکه مصرف کننده نهایی واحد و بیشتر خانم ها به این فضا نگاه کاملا کاربردی تر داشته و برایشان بسیار مهم است یک جای بزرگ و متمایز و در قسمت های مختلف ساختمان برای کمد دیواری داشته باشند.