لولا عامل باز و بسته شدن درب چوبی و نگهدارنده ی لنگه و عامل اتصال لنگه به چهارچوب می باشد. لولا و کیفیت آن ، میزان وزنی که می تواند تحمل کند ، شکل و رنگ عامل تمایز لولاهای مختلف مورد استفاده در انواع درب چوبی ، روکش ترند و درب های کمدی در شرکت درسا می باشد. بدیهی است جایی از چهارچوب که لولا ها در آن قرار می گیرد علاوه بر عوامل کیفی دیگر آنها ، تاثیر چند برابر در نحوه باز و بسته شدن درب های به وجود می آورد. مصرف کننده نهایی انتظار دارد به هنگام استفاده درب های چوبی به آسانی ، بدون سر و صدا و گیر کردن باز و بسته شوند و رعایت موارد فنی و کیفی در راستای رسیدن به این هدف الزامی است.