غالباً اتاق خواب ها از کمد دیواری  برخوردار هستند. این کمدها از نظر نوع درب هایشان متفاوت هستند؛ به طور مثال برخى از کمد دیوارى ها داراى درب هاى کشویى یا آکاردئونى و یا ٢ لنگه اى بازشو مى باشند. حداقل عمق این کمد دیواری ها ۶٠ سانتیمتر مى باشد. این عمق به ما اجازه آویزان کردن لباس ها را مى دهد. این اندازه عمق براى کمدهایى که از تعداد درب هاى داخلى ٢ یا بیشتر برخوردار هستند به ١۵٠ سانتیمتر افزایش مى یابد و کمد هایى که تک در هستند مى توانند عمق کمترى داشته باشند.